The Journey to The West: Demon's Child

Casting complet

Chen Xiong

Chen Xiong

director


Raquel Xu

Raquel Xu

Princess Iron Fan

Ji Hao

Ji Hao

Red Boy

Hui Siu-Hung

Hui Siu-Hung

Land Master

Zhuang Qiqian

Zhuang Qiqian

Drifting Monk

Xu Huang

Xu Huang

non-renseigné

Ximen Piaopiao

Ximen Piaopiao

non-renseigné

Wu Xiaolong

Wu Xiaolong

Tang Seng

Liu Zhanling

Liu Zhanling

Old Man

Zhang Fengjun

Zhang Fengjun

Bull-Headed Demon

Hu Dongqing

Hu Dongqing

Spider Woman