The Precipice Game

Casting complet

Wang Zao

Wang Zao

director


Ruby Lin

Ruby Lin

Liu Chenchen

Peter Ho

Peter Ho

Ye Qing

Jin Shijia

Jin Shijia

Yu Bingchuan

Gai Yuexi

Gai Yuexi

Sun Meng

Li Shangyi

Li Shangyi

Liu Dapeng

Wang Ji

Wang Ji

non-renseigné