Inde

Les données se répartissent sur 15 subdivisions (États) et 18 villes, concernant un total de 34 personnalités*.


Villes

Villes États Personnalités*
New Delhi Delhi 4
Ambala Haryana 1
Dhirana Himachal Pradesh 1
Srinagar Jammu-et-Cachemire 2
Jamshedpur Jharkhand 1
Bangalore Karnataka 1
Thiruvananthapuram Kerala 1
Jabalpur Madhya Pradesh 1
Amravati Maharashtra 1
Bombay Maharashtra 11
Pune Maharashtra 1
Shillong Meghalaya 1
Bhubaneshwar Odisha 1
Jaipur Rajasthan 1
Hyderabad Telangana 3
Mahé Territoire de Pondichéry 1
Baribanki Uttar Pradesh 1
Kanpur Uttar Pradesh 1

* D'après les données disponibles dans notre base au 30 novembre 2022.