Inde

Les données se répartissent sur 19 subdivisions (États) et 27 villes, concernant un total de 49 personnalités*.


Villes

Villes États Personnalités*
Darjeeling Bengal-Occidental 1
New Delhi Delhi 6
Ambala Haryana 1
Dhirana Himachal Pradesh 1
Shimla Himachal Pradesh 1
Srinagar Jammu-et-Cachemire 2
Jamshedpur Jharkhand 1
Bangalore Karnataka 1
Ottapalam Kerala 1
Thiruvananthapuram Kerala 1
Indore Madhya Pradesh 1
Jabalpur Madhya Pradesh 1
Akola Maharashtra 1
Amravati Maharashtra 1
Bombay Maharashtra 13
Pune Maharashtra 1
Shillong Meghalaya 1
Bhubaneshwar Odisha 1
Chandigarh Penjab 1
Jaipur Rajasthan 1
Madras Tamil Nadu 1
Hyderabad Telangana 3
Secunderabad Telangana 2
Mahé Territoire de Pondichéry 1
Baribanki Uttar Pradesh 1
Kanpur Uttar Pradesh 2
Dehradun Uttarakhand 1

* D'après les données disponibles dans notre base au 23 mars 2023.